(وبلاگ نمونه سوالات شیمی)

- اردبیل

تست شیمی2 فصل 1

۱-    در حدود …….. سال پيش …….. فيلسوف يوناني آب را عنصر اصلي سازنده ي جهان هستي معرفي كرد.

 1) 3500 بويل                            2) 2500- تالس

 3) 2500- ارسطو                          4) 3500- تالس

2- كدام يك از دانسمندان زير چهار عنصر آب ، خاك ، هوا و آتش را عنصرهاي اصلي سازنده ي كاينات معرفي كرد؟

 1) ارسطو                     2) تالس                   3) بويل                   4) دالتون

3- كتابي با عنوان شيمي دان شكاك از نوشته هاي ………. دانشمند انگليسي مي باشد كه در اين كتاب …….. به عنوان ماده أي كه به مواد ساده تر تجزيه نمي شود معرفي شد.

 1) دالتون تركيب                                  2) بويل اتم

 3) بويل عنصر                                   4) دالتون عنصر

4- اين عبارت كه ‹ شيمي علمي تجربي است و نبايد فقط به مشاهده كردن ، انديشيدن و نتيجه گيري بسنده كرد › از كدام دانشمند است ؟

 1) دالتون                   2) تالس                3) دموكريت             4) بويل

5- اين عبارت كه ‹ مواد از ذره هاي كوچك و تجزيه ناپذيري به نام اتم تشكيل شده اند › نخستين بار توسط كدام دانشمند مطرح شد ؟

 1) دالتون                2) تالس                 3) دموكريت              4) بويل

 

6- كوچكترين ذره أي كه خواص فيزيكي و شيميايي عنصر به آن وابسته است چه نام دارد؟

 1) مولكول             2) نوترون                  3) اتم                      4) يون

 

7) گزينة مناسب براي تكميل عبارت مقابل كدام است؟ ‹ اتم كوچكترين قسمت ماده است كه معمولا …….

   1) به حالت آزاد وجود دارد                   2) به حالت تركيب وجود دارد

   3) خواص ماده به آن مربوط است           4) قابل تجزيه به اجزاي كوچكتر نيست

 

8-    نظرية اتمي دالتون در توجيه كدام مورد زير نارسائي داشت ؟

1) چگونگي برقراري پيوند بين اتمها                 2) تركيب اتمها با يكديگر به نسبت جرمي ثابت

  3) ذوب شدن جامد ها در اثر حرارت               4) تبخير مايعات در اثر حرارت

9-كداميك از جملات زير جزء تئوري اتمي دالتون مي باشد ؟

  1) اتمهاي يك عنصر فقط جرم يكساني دارند.

  2) اتمهاي يك عنصر فقط از  خواص شيميائي يكساني دارند.

  3) در هر مولكول از يك تركيب معين ، همواره نوع و تعداد نسبي اتمها يكسان است .

  4) اتمهاي يك عنصر ممكن است متفاوت باشند.

10- نظرية اتمي دالتون در توجيه كدام مورد زير نارسائي داشت؟

   1) تجزيه شدن بعضي از مواد در اثر جريان برق          

   2) تركيب شدن مواد به نسبت جرمي مشخص

   3) ذوب شدن مواد در اثر حرارت  

   4) تشكيل مولکول از بهم پيوستن اتمها                 

. 11- كدام بخش تئوري دالتون امروزه مورد قبول نيست ؟

   1) عناصر از ذرات بينهايت ريزي بنام اتم تشكيل شده اند.

   2) اتمهاي هر عنصر از نظر جرم و ساير خواص يكسانند .

   3) اتمها در واكنشهاي معمولي نه بوجود مي آيند و نه از بين مي روند .

   4) در تشكيل مولكول  اتمهاي عناصر با يكديگر تركيب مي شوند .

12- كداميك با تئوري اتمي دالتون قابل توجيه است ؟

1)    قوي بودن عنصر فلوئور                                   

 2)  علت دو ظرفيتي بودن اكسيژن در آب

 ۳) تركيب شدن عنصرها به نسبت جرمي معين         

 4) تمايل سديم در واكنش با آب         

 13-ذرات كوچكتري كه اتمها از آنهاتشكيل شده اند چه ناميده مي شوند؟

    1) ريز اتمي         2) بنيادي            3) زير اتمي           4) باردار

14- نخستين ذره ي زير اتمي شناخته شده كدام است ؟

 1) پروتون                 2) نوترون               3) الكترون             4) پوزيترون

15- ……… يك واكنش شيميايي است كه با عبور جريان برق از درون محلول بوقوع مي پيوندد و اجراي چنين آزمايشهايي توسط ……. به كشف …… منجر شد .

1) آبكافت ديوي پروتون                     2) برقكافت فارادي الكترون 

3) آبكافت فارادي پروتون                    4) برقكافت  دالتون الكترون

 

16- فلوئور سانس از جمله خواص ……… برخي مواد شيميايي است و مواد داراي اين خاصيت را ……… مي گويند .

 1) شيميايي راديواكتيو                               2) فيزيكي فلوئورسنت

 3) شيميايي -  فلوئورسنت                            4) فيزيكي راديواكتيو

17- مواد داراي خاصيت فلوئورسانس نوري با طول موج معين را جذب و نوري با ………… را منتشر مي كنند و تابش اين نور با قطع منبع تابش ، …….

 1) همان طول موج ادامه مي يابد                      2) همان طول موج قطع مي شود

 3) طول موج ديگري  ادامه مي يابد                 4) طول موج ديگري قطع مي شود

18- ………. از جمله ي مهمترين مواد فلوئورسنت است كه در تهيه ي …………. كاربرد دارد .

 1) روي سولفيد لامپ تلويزيون                         2) روي سولفيد لامپ معمولي

 3) سديم سولفيد - لامپ معمولي                        4) سديم سولفيد لامپ تلويزيون

19- در لوله ي پرتوي كاتدي گازها تحت شرائط زير ملتهب مي شوند .

  1) فشاربالاي گاز- ولتاژ بالا                         2) فشارپائين گاز- ولتاژ پائين

  3) فشارپائين گاز- ولتاژ بالا                         4) فشاربالاي گاز- ولتاژ پايين

20- پرتوهاي كاتدي از الكترود ………… به سمت الكترود …….. جريان مي يابند و پس از برخورد به ماده ي فلوئورسنت نور …….. رنگي ايجاد مي كنند.

  1) منفي مثبت زرد                            2) منفي مثبت سبز

  3) مثبت منفي زرد                           4) مثبت منفي سبز

21- تامسون از انحراف اشعة كاتدي در ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي چه نتيجه اي گرفت؟

  1) اين پرتوها داراي جرم مي باشند .      

  2) اين پرتوها داراي بار منفي مي باشند .

  3) اين پرتوها از جنس نور مي باشند .        

  4) اين پرتوها به خط مستقيم حركت مي كنند .

22-كدام عبارت در مورد آزمايش توليد اشعة كاتدي نادرست است ؟

  1) ماهيت پرتوي كاتدي به نوع گاز درون لوله بستگي ندارد .                  

  2) اين پرتوها به خط مستقيم حركت مي كنند .

  3) اشعة كاتدي از جنس نور مي باشد .                                                   

 4) ماهيت پرتوي كاتدي به جنس الكترود بستگي ندارد .

 

23- تامسون از راه بررسي انحراف پرتوهاي كاتدي در ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي توانست ……….الكترون را محاسبه كند و رابرت ميليكان موفق شد تا …… الكترون را تعيين كند.

    1) جرم بار                                           2) نسبت جرم به بار- بار        

    3) نسبت بار به جرم بار                         4) بار جرم

24- اين نتيجه گيري كه‹ همه ي مواد داراي الكترون مي باشند › از آزمايشهاي كدام دانشمند بدست آمده است ؟

1) رادرفورد                                       2) تامسون                 

3) دالتون                                           4) ميليكان

25- يكاي SI براي بارالكتريكي و جرم ذرات سازنده ي اتم به ترتيب ………و……… مي باشد و همواره مقدار بارالكتريكي ذره هاي سازنده ي اتم را نسبت به مقدار بارالكتريكي ……. مي سنجند.

1)    نيوتن كيلوگرم پروتون                                   

 2) كولن گرم الكترون

3)كولن گرم نوترون                                           

4) كولن كيلوگرم پروتون

26- مواد داراي خاصيت فسفرسانس نوري با طول موج معين را جذب و نوري با ………… را منتشر مي كنند و تابش اين نور با قطع منبع تابش ، ……….

1)    همان طول موج مدت كوتاهي ادامه مي يابد.                     

  2) همان طول موج   قطع مي شود.

 3) طول موج ديگري  مدت كوتاهي  ادامه مي يابد.                

 4) طول موج ديگري   قطع مي شود.

27- فسفر سانس از جمله خواص ……… برخي مواد شيميايي است كه در ……… از آن استفاده       مي شود ؟

 1) شيميايي ساعتها                                      2) فيزيكي وسائل شب نما

 3) شيميايي -  لامپ تلويزيون                            4) فيزيكي لامپ تلويزيون

 

28- هانري بكرل برروي خاصيت ……….. طبيعي تركيبهاي ………. آزمايشهايي را انجام داد.

  1) فلوئورسانس راديم                                2) فسفرسانس اورانيم

  3) فلوئورسانس اورانيم                              4) فسفرسانس راديم

 

29- خاصيتي كه بكرل نخستين بار به وجود آن پي برده بود توسط ………. پرتوزايي و مواد داراي اين خاصيت را پرتوزا ناميد.

 1) رادرفورد                                2) تامسون              

 3) رونتگن                                  4) ماري كوري

 30- اشعه ي X توسط ……….. كشف شد و اين پرتوهاي پرانرژي از جنس …… هستند كه از تاباندن …….. برروي آند فلزي بدست مي آيندو از آنها براي عكس برداري از استخوانها استفاده مي شود.

1)    هانري بكرل الكترون پرتوهاي كاتدي

2)     رونتگن الكترون پرتوهاي گاما

3)    رونتگن - نور پرتوهاي كاتدي       

 4) رادرفورد نور پرتوهاي بتا

31- كدام دانشمند متوجه شده بود ، تابشي كه بكرل نخستين بار به وجود آن پي برده بود خود از سه نوع تابش ( آلفا ، بتا و گاما )  تشكيل شده است ؟

1) تامسون              2) رادرفورد             3) شرودينگر             4) بور

32- پرتوهاي آلفا به وسيلة ورقة …… و پرتوهاي بتا به وسيلة ورقة ……..و پرتوهاي گاما بوسيلة ورقة ……جذب   مي شوند.

     1) آلومينيمي- كاغذ- سربي                     2) آلومينيمي- سربي- كاغذ

      3) كاغذ- آلومينيمي- سربي                    4) سربي- كاغذ- آلومينيمي

۳۳- ميزان انحراف پرتوهاي ……  بيشتر از پرتوهاي ……  مي باشد زيرا نسبت ……  به …… آن بيشتر است .

1) آلفا ، بتا ، جرم ، بار                              2) بتا ، آلفا ، جرم ، بار

3) آلفا ، بتا ، بار ، جرم                             4)  بتا ، آلفا ، بار ، جرم

 

۳۴-كدام مطلب زير درست است ؟

1) اشعة آلفا داراي بار منفي است .                     2) اشعة بتا داراي بار منفي است.

3) اشعة گاما داراي بار منفي است .                    4) اشعة بتا داراي بار مثبت است.

3۵-  از ويژگيهاي پرتوهاي آلفا آنست كه :

 1) با از دست دادن الكترون به اتم هليم تبديل مي شوند.

 2) با گرفتن الكترون مي تواند به گاز نجيب تبديل شود.

 3) آرايش الكتروني گاز نجيب را دارد .

1)    بار الكتريكي آن با اشعة بتا يكسان است .

3۶- كدام عبارت بيانگر نسبت فضاي خالي اتم به هستة اتم است ؟

  1) تعداد اشعه هاي منحرف شده به تابيده شده .

  2) تعداد پرتوهاي  برگشتي به پرتوهاي عبور كرده .

  3) تعداد پرتوهاي عبور كرده به پرتوهاي برگشتي .

  4) تعداد كل پرتوهاي تابيده شده به پرتوهاي عبور كرده.

- كدام يك جزء مدل اتمي تامسون نمي باشد؟

1)    الكترونها ذره هايي با  بار منفي هستند .

2)     الكترونها درون ابر كروي مثبت قرار دارند .

3)     اتم خنثي است .

4)     جرم زياد اتم از وجود ابر كروي مثبت ناشي مي شود .

۳۸-  مدل اتمي تامسون توسط كدام دانشمند رد شده است ؟

 1) دالتون                                      2) بور           

  3) رادرفورد                                 4) فارادي

۳۹- رادرفورد كدام يك از موارد زير را نمي توانست با استفاده از مدل اتمي تامسون توجيه كند ؟

1) جرم اتمي عناصر                            2) شكل ابر الكتروني

3) قانون پايستگي انرژي                     4) تشكيل تابش هاي حاصل از مواد پرتوزا

۴۰-رادرفورد در يكي از آزمايشهاي خود پرتوهاي پرانرژي …….. را به ورقه ي نازكي از طلا با ضخامت حدود ……… اتم تاباند كه پس از عبور و انحراف ، پرتوها به حلقه أي پوشيده از ……..به عنوان ماده ي فلوئورسنت برخورد مي كردند.

 1) بتا 1000 روي سولفيد                     2) آلفا 1000  روي سولفيد

 3) آلفا 2000  روي سولفات                4) بتا 2000 روي سولفات

۴۱-در آزمايش دوم رادرفورد منبع توليد پرتوهاي پرانرژي آلفا و محفظه ي  كنترل تابش از جنس كدام ماده بود ؟

1) اورانيم    سربي                                      2 ) راديم -  سربي                   

3) پلوتونيم -  آلومينيومي                            4) اورانيم آلومينيومي 

4۲- مدل اتم هسته دار توسط چه كسي ارائه شده است ؟

    1) دالتون                  2) دموكريت                 3) رادرفورد                4) تامسون

4۳- كداميك از نتايج زير از آزمايش رادرفورد در مورد تابش پرتوهاي آلفا بر ورقة نازك طلا به دست نمي آيد ؟

 1) قسمت اعظم  اتم را فضاي تو خالي تشكيل مي دهد.

 2) نسبت حجم هسته به حجم اتم ناچيز است .

 3) بين هسته و الكترونهاي خارجي ، نيروهاي جاذبه وجود دارد .

4) پرتوهاي آلفا توانائي عبور از ورقة طلا را دارند  .

 

۴۴- آزمايشهاي انجام شده توسط موزلي در بررسي اشعه ي X توليد شده از فلزهاي مختلف به كدام يك از نتايج زير منجر شد ؟

1)    فركانس اشعه يX  توليد شده با رنگ فلز متناسب است .

2)    طول موج اشعه يX  توليد شده با جرم فلز متناسب است .

3)    فركانس اشعه يX  توليد شده با مقدار بار مثبت هسته ي فلزمتناسب است .

4)    طول موج اشعه يX  توليد شده با دماي ذوب متناسب است .

۴۵- اصطلاحي است كه به پروتون يا نوترون مي دهند .

1) پوزيترون             2) نوكلئون           3) ايزوالكترون             4) عدد اتمي

۴۶- به مجموع پروتونها و نوترونهاي درون هستة اتم ……. و به تعداد پروتونهاي درون هسته ي اتم ………مي گويند

   1) جرم اتمي- عدد اتمي                            2) عدد جرمي عدد اتمي

   3) عدد اتمي عدد جرمي                         4) ايزوتوپ عدد اتمي

 

۴۷- عدد جرمي عنصري 45 و تفاوت تعداد نوترونها و پروتونهاي هستة آن برابر 3 است اين عنصر در كدام دوره از جدول تناوبي جاي دارد ؟   

       1) دوم                      2) سوم                     3) چهارم                  4) پنجم

 ۴۸- عدد جرمي هر اتم با مجموع ……آن برابر است ؟

      1) تعداد پروتونهاي                              2) جرم پروتونهاي

      3) تعداد پروتونها و نوترونهاي              4) جرم پروتونها و نوترونهاي

                    

۴۹- جرم اتمي عناصر معمولا عدد صحيح نيست ، زيرا :

  1) جرم اتمي مربوط به تعداد پروتونها و نوترونهاست .

  2) اكثر عناصر داراي تعدادي ايزوتوپ با فراوانيهاي متفاوت هستند

  3) به دليل وجود ناخالصي در عناصر مي باشد

  4) هر سه

۵۰- جرم اتمي كلر۵/amu ۳۵ است و ميدانيم كلر داراي دو ايزوتوپ Cl 35و Cl 37    است. درصد فراواني اين دو ايزوتوپ به ترتيب از راست به چپ چقدر است ؟

 1) 25% و 75%                                  2) 50% و 50%          

3) 75%  و 25%                                  4) داده ها كافي نيست

۵۱- عنصر كروم داراي چهار ايزوتوپ پايدار است كه جرم دقيق آنها به قرار زير است (گزينه ها) ، در صورتي كه جرم اتمي متوسط كروم 996/51 باشد درصد فراواني كدام ايزوتوپ بيشتر است .

  1) 9446 / 49                        2) 9405 / 51           

 3) 9407 / 52                        4) 9389 / 53

 

۵۲- كدام يك از عناصر زير تنها يك ايزوتوپ دارد ؟

1) فسفر                  2) فلوئور                  3) آلومينيوم               4) هرسه

 

68- نقره داراي دو ايزوتوپ با جرم هاي اتمي 9/106 و9/108 است .اگرفراواني ايزوتوپ سبكتر آن برابر با52% باشد ، جرم اتمي متوسط نقره كدام است ؟

1) 84 / 107                           2) 86 / 107

3) 88 / 107                           4) 89 / 107                                           ( كنكور رياضي

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر ۱۳۸۵ساعت 10:16  توسط انجمن شیمی دبیرستان عارف اردبیلی   |